Rapper Nardo Wick Apologizes To His Fan His Entourage Put Into A Coma, Wick Seems High As A Kite